S námi koupíte,
či prodáte cokoliv!

Vítá Vás jeden z prvních
inzertních webů v Česku!
Zobrazit kategorie Přidat inzeráty

Zásady ochrany osobních údajů

Podmínky pro poskytování inzertních služeb na internetových stránkách www.inzeruj.cz (dále jen „Podmínky“).

Tyto Podmínky se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“).

Poskytovatel služeb:

Patrik Böhm, IČO 04736249, sídlo K dálnici 160, 104 00, Praha 10 – Pitkovice (dále jen „Poskytovatel“).

Klient:

Vy, tedy osoba, která je uživatelem internetových stránek, nabízí či inzeruje prostřednictvím webové stránky: www.inzeruj.cz (dále jen „Web“) (dále jen „Klient“). Klient může být fyzickou osobou nepodnikající (dále též “ Spotřebitel”), jakož i fyzickou osobou podnikatelem či právnickou osobou.

(Poskytovatel a Klient společně jen jako „Strany“).

1. Předmětem smlouvy mezi Stranami je poskytování a umožnění inzerce pro Klienta (dále jen “Služba”)

2. Služba umožňuje

- vytvoření, upravení, zrušení/smazání inzerce;

- doplňkové služby, zejména zvýhodnění postavení (tzv. topování) inzerce oproti ostatním inzercím;

- úhradu za doplňkové služby.

3. Podmínky obsahují informace a poučení povinně poskytované Klientům Spotřebitelům před uzavřením smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku.

4. Klient může na Webu bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky zboží, služeb, věcí, zvířat či jiných majetkových hmotných i nehmotných hodnot (dále jen „Předmět inzerce“) ostatních klientů a uživatelů Webu.

5. Podmínky stanovují vzájemná práva a povinnosti Stran při poskytování Služby. Klient souhlasí s těmito Podmínkami a pravidly provozu Služby dle těchto Podmínek.

6. Odsouhlasením Podmínek ze strany Klienta a zveřejněním inzerce dochází k uzavření smluvního vztahu mezi Společností a Klientem k poskytování Služby („Smlouva“) dle těchto Podmínek.

7. Řádné poskytování Služby je podmíněno splněním předpokladů a povinností vymezených v těchto Podmínkách a za řádné součinnosti Klienta.

8. Při poskytování Služby jsou Poskytovatelem zpracovávány osobní údaje Klienta, které jsou zpracovávány v souladu s účinnou právní úpravou na ochranu osobních údajů.

9. Klient je povinen při užívání Webu a Služby zajistit dostatečné zabezpečení svého uživatelského účtu při používání Služby a přístupu ke svým inzerátům. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou Klientovi či třetím osobám zneužitím Klientova účtu či jeho přístupových údajů v rámci Služby, nebo Klientem poskytnutých dat v důsledku neoprávněného zásahu třetí osoby. V případě důvodného podezření, že došlo ke zneužití účtu Klienta či jeho přístupových údajů nebo k neoprávněnému přístupu k účtu Klienta, je Klient povinen o tomto neprodleně informovat Poskytovatele.

10. Klient nesmí poskytnou přihlašovací údaje k účtu či jeho přístupové údaje v rámci Služby třetím stranám. Klient bere na vědomí, že veškeré úkony učiněné třetí osobou v rámci Služby za použití přihlašovacích údajů Klienta, se považují za činnosti Klienta. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody při užití přihlašovacích údajů Klienta třetí osobou a neodpovídá za zveřejněný obsah či inzerce třetí osobou.

11. Klient svým souhlasem s těmito Podmínkami prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje se skutečně vztahují k jeho osobě, a že veškeré údaje jsou pravdivé a že se nevydává za jinou osobu či nenarušuje práva jiné třetí osoby. V případě porušení daného ustanovení bere Klient na vědomí, že se vystavuje riziku právní odpovědnosti. Poskytovatel v takovém případě nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu či škodu.

12. Veškeré Služby jsou uživatelům poskytovány bezplatně. Výjimku tvoří zpoplatnění doplňkových funkcí jednotlivých Služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandardní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služby, například topování či zvýraznění inzerátu. Konkrétní výše zpoplatnění funkce bude Klientovi sdělena před úhradou., a to včetně způsobu úhrady.  Doplňkovými placenými funkcemi jsou:

·         Topování inzerátu - posunutí inzerátu na první místo v dané kategorii;

·         Případné další funkce nabídnuté Klientovi v rámci editace či zveřejnění inzerátu.

13. Klient bere na vědomí, že úhrada za služby probíhá přes platební bránu Comgate (www.comgate.cz). Způsob platby a její podmínky jsou Klientovi sděleny ze strany Comgate.

14. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky bez náhrady, a to i v případě předchozího využití zpoplatněných funkcí, bude-li inzerát v rozporu s platnou a účinnou právní úpravou, těmito Podmínkami, dobrými mravy nebo bude, s ohledem na svůj obsah, zveřejněn v nesprávné kategorii. Poskytovatel je oprávněn omezit některé kategorie či obsah. V případě závažného porušení těchto Podmínek či zveřejněním obsahu, který je v rozporu s účinnou právní úpravou, těmito Podmínkami, dobrými mravy, může Poskytovatel zablokovat Klientovi přístup a neumožnit mu zveřejnění jakýchkoli inzerátů.

15. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 2 měsíců (dále jen “doba zveřejnění”). Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Klient při zadávání uvedl. Bude-li chtít Klient inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit aktivně sám.

16. Poskytovatel pouze zajišťuje zveřejnění inzerátů a kontaktů mezi Klientem a zájemce o jeho inzerci. Poskytovatel nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

17. Klient - Spotřebitel souhlasem s těmito Podmínkami a zveřejněním inzerce souhlasí s tím a výslovně žádá, aby Služba byla poskytnuta okamžitě, tedy před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že v tomto případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy.

18. Klient odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Poskytovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany inzerenta neodpovídá. Klient zejména nesmí k inzerátu připojovat fotografie z inzerátů jiných uživatelů originálně pořízených na nabízené věci.

19. Každý Klient nese osobní odpovědnost za jím vložený obsah inzerce. V případě porušení dobrého mravu nebo právního řádu České republiky, je provozovatel povinen poskytnout dohledatelná data v případě žádosti orgánům veřejné moci.

20.Klient bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za obsah inzerce a za kvalitu nabízeného Předmětu inzerce. Případnou odpovědnost za vadné plnění a vady nabízeného Předmětu inzerce nese výlučně Klient, který inzerci zveřejnil.

21. Poskytovatel neodpovídá za újmu vzniklou Klientovi poškozením, ztrátou či smazáním informací či dat v rámci Webu a klient se případných práv vzniklých v důsledku těchto skutečností výslovně vzdává.

22. V případě vadného plnění ze strany Poskytovatele, tj. nezveřejněním inzerce či nefunkčností Web a podobných omezení funkčnosti Webu, má Klient právo uplatnit u Poskytovatele reklamaci, ve které uvede specifikaci inzerce, včetně data jejího zveřejnění a navrhovaný způsob vyřízení reklamace.. Reklamaci je Poskytovatel povinen přijmout a vyřídit do 30 dnů. Klient bere na vědomí, že právo na slevu či vrácení zaplacené ceny za poskytnuté služby má pouze v případě využití doplňkových placených služeb dle čl. 12 těchto  Podmínek.

23. V případě sporu mezi Poskytovatelem a Klientem - Spotřebitelem může takový Klient podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 15. 7. 2022

Není žádný inzerat
[]
0
ochrany-osobnich-udaju